NGUYỄN DUY LINH – Professional Certificate in English tại FTMS Singapore

nhanAs a foreign student, my English is weak and the teachers were patient and helped me to strengthen my reading and vocabulary skills. The teacher is helpful and I like the FTMS school environment as well. This is the best English class that I’ve attended.

Là sinh viên quốc tế nhưng tiếng Anh của tôi còn yếu. Các giảng viên đã rất kiên nhẫn giúp tôi cải thiện kỹ năng đọc và vốn từ vựng. Tôi thích môi trường học tập tại FTMS và các giảng viên. Đây là lớp học tiếng Anh tốt nhất mà tôi đã từng học.