Lịch tuyển sinh

          Chương trình Thạc sĩ:

 o   Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin (ĐH Anglia Ruskin): tháng 1, tháng 5, tháng 8

 o   Chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Máy tính, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh (ĐH East London): tháng 1, tháng 9

 o   Chuyên ngành Quản lý Hệ thống Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kỹ thuật Phần mềm (ĐH Leeds Metropolitan): tháng 1, tháng 9

 –          Chương trình Cử nhân:

 o   Chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Trò chơi trên máy tính, Mạng máy tính (ĐH East London): tháng 1, tháng 9

 o   Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị Quốc tế, Marketing (ĐH Anglia Ruskin): tháng 1, tháng 9

 o   Chuyên ngành Máy tính, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dự án (ĐH Leeds Metropolitan): tháng 1, tháng 9

           Chương trình Cao đẳng:

 o   Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Marketing, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Trò chơi trên Máy tính (FTMS): tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10

 o   Chuyên ngành Quản trị Khách sạn (CTH): tháng 2, tháng 5, tháng 9

           Chương trình chuyên nghiệp:

 o   FIA, ACCA: tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 8

 o   CIMA: tháng 1, tháng 7

           Chương trình tiếng Anh: tháng 2, tháng 6, tháng 9