Visa du học

Để được cấp visa du học, sinh viên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. FTMS Registration Form (P01-F03) (có thể download từ www.ftms.edu.my)
  2. Health Examination Report
  3. Term & conditions (P01-F06)
  4. Affidavit (P01-F05)
  5. Bản sao passport (tất cả các trang)
  6. Bản sao có công chứng: học bạ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm (từ bậc THCS trở lên)
  7. 10 ảnh khổ passport

Thời gian hoàn tất visa du học khoảng từ 2-4 tuần