Quản trị Khách sạn

Chương trình Cao đẳng Quản trị Khách sạn

 • Đối tượng tuyển sinh: học sinh THPT hoàn tất chương trình lớp 10
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.5, hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 9 tháng
 • Thời gian thực tập: 6 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 6, tháng 9
 • Bằng cấp: CTH Diploma in Hotel Management
 • Chương trình học:
  • Food and Beverage Operations
  • Food Hygiene, Health and Safety
  • Front Office Operations
  • Housekeeping  and  Accommodation Operations
  • Finance for Hospitality and Tourism
  • Business Operations in Hospitality and Tourism
  • Marketing for Hospitality and Tourism
  • The Tourism Industry
  • Business Computing for Hospitality and Tourism
  • The Global Hospitality Industry

Chương trình Cao đẳng Nâng cao Quản trị Khách sạn

 • Đối tượng tuyển sinh: học viên có bằng CTH Diploma in Hotel Management hoặc tương đương
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5, hoặc FTMS Intermediate level 2 of Professional Certificate of English.
 • Thời gian học: 10 tháng
 • Thời gian thực tập: 6 tháng
 • Lịch khai giảng: tháng 1, tháng 6, tháng 9
 • Bằng cấp: CTH Advanced Diploma in Hotel Management
 • Chương trình học:
  • Food and Beverage Management
  • Facilities Management
  • Management   Accounting
  • Strategic Management in Hospitality and Tourism
  • Human Resource Management
  • Management Research Report